Reclamació de plusvàlues després de la sentència del TC de 26/10/2021

Analitzar els supòsits en els quals pot resultat procedent reclamar la devolució de les quantitats pagades en concepte de plusvàlua municipal en els darrers quatre anys.

9.30 h. Inici

– La sentència del Tribunal Constitucional del 26 d’octubre de 2021: nul·litat per inconstitucionalitat d’alguns apartats de la Llei d’Hisendes Locals. Efectes pràctics.

– Supòsits: transmissions oneroses d’immobles (compravendes) i transmissions a títol gratuït (donacions i herències).

– Anàlisi de la casuística en la qual pot procedir la devolució dels imports pagats.

o Plusvàlues pendents d’autoliquidació

o Plusvàlues pendents de liquidació administrativa

o Plusvàlues autoliquidades i pagades

o Plusvàlues liquidades administrativament (pagades o no però en termini de recurs administratiu)

o Liquidacions recorregudes en via administrativa

o Liquidacions recorregudes en via judicial

– Còmput de terminis

– Preguntes dels assistents

11.00 h. Fi

Ponents:

Jaume Alonso-Cuevillas, Catedràtic de Dret Processal, Advocat i Economista

Ignacio Díaz Gayol, Advocat expert en temes immobiliaris

Gorka Alonso-Cuevillas, Advocat expert en matèria tributària

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
23 de novembre de 2021
09:30

Fi:
23 de novembre de 2021
11:00

Duració:
1,5