Perspectives per al ferrocarril en la cadena de transport